DEELNAMEVOORWAARDEN

FACEBOOK WINNER SPELLEN

DIE TABBERT

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

FÜR FACEBOOK-GEWINNSPIELE

GEDETAILLEERDE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Algemene voorwaarden voor deelname aan en uitvoering van wedstrijden, online wedstrijden, fotowedstrijden en dergelijke. (in het kort: wedstrijden) van Knaus Tabbert GmbH.

De deelname aan wedstrijden en prijsvragen van Knaus Tabbert GmbH en de uitvoering ervan zijn onderworpen aan de volgende bepalingen. Online wedstrijden en prijsvragen zijn wedstrijden waaraan alleen online kan worden deelgenomen. Alleen volledig ingevulde loten doen mee aan de trekking.

§ 1 Sweepstakes

De wedstrijden worden georganiseerd door Knaus Tabbert GmbH, Helmut-Knaus-Straße 1, 94118 Jandelsbrunn, (hierna "KTG" genoemd), deels in samenwerking met diverse partners (samenwerkingspartners). De betrokken samenwerkingspartners zullen uitdrukkelijk worden vermeld in het desbetreffende vergelijkend onderzoek. 

§ 2 Deelname

(1) Alleen meerderjarige natuurlijke personen hebben het recht deel te nemen. Minderjarigen hebben de toestemming van hun wettelijke voogden nodig om deel te nemen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten. 

(2) Een persoon neemt deel aan de wedstrijd door het inschrijfformulier in te vullen en via de knop "verzenden" naar KTG te sturen of door de wedstrijdkaart per post te sturen naar Knaus Tabbert GmbH, trefwoord "wedstrijd", Helmut-Knaus-Straße 1, 94118 Jandelsbrunn of door de wedstrijdkaart in een voor de wedstrijd of prijsvraag gemarkeerde lootjestrommel te gooien of door een reactie te geven op de wedstrijdpost op Facebook. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van met name zijn/haar e-mail- en/of postadres. De antwoorden op het vergelijkend onderzoek en het inschrijvingsformulier moeten binnen de in het vergelijkend onderzoek vastgestelde termijn worden ontvangen. KTG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor online- of transmissiefouten. De elektronische ontvangst van de e-mail door de KTG of de datum van het poststempel of de datum naast de handtekening op de wedstrijdbiljetten gelden als bewijs van de naleving van de termijn. Meervoudige deelneming is uitgesloten. 

(3) Om aan het vergelijkend onderzoek te kunnen deelnemen, is het absoluut noodzakelijk dat alle persoonlijke gegevens juist zijn. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot uitsluiting overeenkomstig § 3 (4).

§ 3 Uitsluiting van deelname aan het vergelijkend onderzoek

(1) Werknemers van KTG, de deelnemende samenwerkingspartners en hun respectieve familieleden zijn van deelneming uitgesloten. 

(2) In geval van overtreding van deze deelnemingsvoorwaarden behoudt de KTG zich het recht voor personen van de wedstrijd uit te sluiten. 

(3) Personen die gebruik maken van niet-toegestane hulpmiddelen of op andere wijze voordelen verkrijgen door manipulatie, worden eveneens uitgesloten. In dergelijke gevallen kunnen prijzen ook achteraf worden ingetrokken en teruggevorderd. 

(4) Wie valse persoonsgegevens verstrekt, kan van het vergelijkend onderzoek worden uitgesloten.

(5) Geautomatiseerde massaregistratie voor wedstrijden en prijsvragen is niet toegestaan. Deelname aan de wedstrijd vereist de persoonlijke inschrijving van de deelnemende persoon. KTG behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten van het prijzenspel die zich inschrijven voor het prijzenspel door middel van prijzenspel dienstverleners en/of door middel van geautomatiseerde prijzenspel inschrijvingsdiensten. KTG behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen indien illegale of onrechtmatige deelname wordt vermoed.

§ 4 Uitvoering en afwikkeling

(1) De winnaars worden door de KTG schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld en hun namen kunnen op de website van de KTG en/of de website van de respectieve samenwerkingspartners worden gepubliceerd. De winnaar verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze vorm van publicatie. KTG is gerechtigd de gegevens van de winnaar aan de samenwerkingspartner door te geven. Indien alleen het e-mailadres van de winnaar bij KTG bekend is, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld. Als de winnaar niet binnen vier weken na verzending van de kennisgeving contact opneemt, vervalt de aanspraak op de prijs. De aanspraak op de prijs vervalt eveneens indien de prijs niet binnen 6 maanden na de eerste kennisgeving van de prijs kan worden verzonden om redenen die verband houden met de winnaar. Voor auto- en reisprijzen kunnen andere, mogelijk ook kortere, termijnen gelden (zie (4) en (5)).

(2) Het voorwerp dat bij de wedstrijd als prijs wordt voorgesteld, is niet noodzakelijk identiek aan het gewonnen voorwerp. Er kunnen eerder afwijkingen zijn wat betreft model, kleur en dergelijke. De prijssponsor mag een voorwerp kiezen van een gemiddeld type en een gemiddelde kwaliteit die gelijkwaardig zijn aan het voorwerp dat als prijs wordt uitgereikt.
 

(3) De niet-geldelijke prijzen (met uitzondering van voertuigen en reizen) zullen door de prijssponsor of een derde partij in opdracht van de prijssponsor worden verzonden per expediteur, pakketdienst of post naar het postadres dat door de winnaar moet worden opgegeven. Binnen de Bondsrepubliek Duitsland wordt gratis geleverd. Alle bijkomende transportkosten en douanerechten zijn ten laste van de winnaar. De plaats van uitvoering blijft de maatschappelijke zetel van de prijssponsor, ondanks het feit dat de verzendingskosten ten laste van de winnaar vallen. In geval van levering door een expediteur, zal de expediteur contact opnemen met de winnaar om een leveringsdatum af te spreken. Leveringen vinden normaal plaats van maandag tot vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur. De winnaar moet ook een vervangend adres in zijn/haar onmiddellijke omgeving opgeven waar de prijs kan worden afgeleverd in geval van zijn/haar afwezigheid. Als het transportbedrijf niemand aantreft op het adres van de winnaar of op het vervangende adres, zal een bericht worden achtergelaten. De winnaar dient zelf de kosten van een nieuwe levering te dragen.

(4) In het geval van een autoprijs, zal de winnaar op de hoogte worden gebracht van de autodealer die verantwoordelijk is voor de levering. Indien het voertuig niet binnen de door de prijzensponsor of de dealer gestelde termijn wordt opgehaald, vervalt de prijs. Alle kosten veroorzaakt door de ophaling, alsook alle andere daaropvolgende kosten (taksen, brandstof, herstellingen, enz.) zijn ten laste van de winnaar. Hetzelfde geldt voor vergelijkbare prijzen.

(5) In het geval van reisprijzen vindt de afrekening uitsluitend plaats in rechtstreeks contact tussen de winnaar en de betrokken prijssponsor of een door deze aangestelde touroperator. Indien een reisdatum niet reeds in de wedstrijd zelf is vermeld, is alleen de prijssponsor of de reisorganisator gerechtigd de reisdatum vast te stellen. Er is geen recht op een specifieke reisdatum. Als de reis niet wordt uitgevoerd op de datum of in de periode die door de prijssponsor of de touroperator is opgegeven, bestaat er geen recht meer op de prijs. De reis van en naar het vertrekpunt van de reis (luchthaven, treinstation, enz.) komt voor rekening van de winnaar, tenzij anders vermeld in de wedstrijd of uitdrukkelijk overeengekomen. Hetzelfde geldt voor alle kosten die tijdens de reis worden gemaakt. De waarde van de reis in de wedstrijdtekst heeft betrekking op het duurste tijdstip van de reis en is derhalve onderhevig aan seizoensschommelingen en wisselkoersschommelingen, afhankelijk van het tijdstip waarop de reis beschikbaar wordt gesteld en wordt gemaakt. Compensatie voor dit verschil in waarde is uitgesloten.

(6) Indien de overdracht van de prijs niet mogelijk is of slechts onder onredelijke omstandigheden mogelijk is, ontvangt de winnaar een gelijkwaardige vervanging. Evenzo zal de winnaar een vervangingsprijs van gelijke waarde ontvangen indien de oorspronkelijke prijs niet meer beschikbaar is in de gepresenteerde versie (verandering van model, enz.).

(7) Een contante betaling van de winst of een eventuele vervanging van de winst is in geen geval mogelijk.

(8) De aanspraak op de prijs of prijsvervanger kan niet worden overgedragen.

(9) Klachten met betrekking tot de uitvoering van de prijstrekking dienen binnen 14 dagen na het bekend worden van de reden schriftelijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging onder vermelding van de prijstrekking aan KTG te worden gezonden. Telefonische klachten of klachten die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

(10) De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam, foto en/of video op de prijzenpagina's en social media kanalen van Knaus Tabbert GmbH gepubliceerd mag worden (foto, video bij overhandiging prijs).

§ 5 Voortijdige beëindiging van het vergelijkend onderzoek

KTG behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te annuleren of te beëindigen. KTG zal van deze mogelijkheid met name gebruik maken indien een goede uitvoering van het spel om technische redenen (bijv. virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware en/of software) of om juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. Indien een dergelijke beëindiging het gevolg is van het gedrag van een deelnemer, kan KTG van deze persoon vergoeding van de geleden schade vorderen.

§ 6 Verlening van rechten in geval van overdracht van beeld- en gegevensmateriaal (foto's en dergelijke)

De deelnemer zal geen strafbare, discriminerende, pornografische, racistische en/of anderszins extremistische inhoud die schadelijk is voor jongeren aan KTG verstrekken of uploaden en vrijwaart KTG in dit verband tegen aanspraken van derden. Bovendien verzekert elke deelnemer dat hij/zij de enige eigenaar is van alle gebruiks- en exploitatierechten op het door hem/haar overgedragen beeld- en gegevensmateriaal en vrijwaart hij/zij KTG in dit verband tegen alle aanspraken van derden. Met betrekking tot al het beeld- en datamateriaal dat door de deelnemer in verband met de uitvoering van een KTG-wedstrijd wordt vervaardigd en aan KTG ter beschikking wordt gesteld, draagt de deelnemer hierbij uitdrukkelijk en kosteloos alle overdraagbare, auteursrechtelijke en andere rechten op het openbaar maken, verveelvoudigen, gebruiken, exploiteren, verspreiden, bewerken, herwerken en wijzigen, met inbegrip van alle denkbare rechtsposities in ontwerpen en ontwerpen in elk medium van welke aard dan ook, aan KTG over. Deze overdracht geldt wereldwijd en is onbeperkt en onbeperkt wat betreft ruimte, tijd, inhoud en in elk ander opzicht. De deelnemer verklaart dat hij/zij volledig gerechtigd is tot de bovengenoemde toekenning van rechten en, in het bijzonder, dat geen rechten van derden daarmee in strijd zijn.

§ 7 Gegevensbescherming

De KTG verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven. In het bijzonder wordt in dit verband verwezen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming - Knaus Tabbert GmbH vergelijkende onderzoeken.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) KTG is met de overhandiging van de prijs van alle verplichtingen bevrijd, tenzij uit dit reglement een eerder tijdstip voortvloeit. 

(2) KTG is niet aansprakelijk voor materiële en/of juridische gebreken aan de door de samenwerkingspartner geschonken prijzen.

(3) De KTG is niet aansprakelijk voor de insolventie van een samenwerkingspartner en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering en het verloop van het vergelijkend onderzoek.

(4) KTG is alleen aansprakelijk voor schade die door KTG of een van haar plaatsvervangers opzettelijk of door grove nalatigheid of door schending van kardinale verplichtingen is veroorzaakt. Dit geldt niet voor schade veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam en/of gezondheid. Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt met name voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht van gegevens of iets dergelijks, in geval van storingen in de technische uitrusting of de dienst, onjuiste inhoud, verlies of vernietiging van gegevens, virussen.

(5) In geval van reiswinsten is de KTG voorts niet aansprakelijk voor de gevolgen van een gerechtvaardigde wijziging van het reisaanbod of de gerechtvaardigde annulering van de reis door de reisorganisator. De mogelijkheid van betaling van de reiswaarde is uitgesloten.

§ 9 Diversen

(1) Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

(2) Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

(3) Indien een van deze bepalingen ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden onaangetast.

(4) Deze Algemene Voorwaarden voor Deelname en Uitvoering kunnen door de KTG te allen tijde zonder afzonderlijke kennisgeving worden gewijzigd.

 

PRIVACYBELEID SWEEPSTAKES

Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het vergelijkend onderzoek

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van bijzonder belang. Wij verwerken uw persoonsgegevens ("gegevens" in het kort) dan ook uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen. Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de verwerking van uw gegevens in ons bedrijf en de aanspraken en rechten op gegevensbescherming waarop u in de zin van art. 13 van de Europese verordening gegevensbescherming (EU DS-GVO) in ruime mate aanspraak kunt maken. 

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen? 

De verantwoordelijke persoon is Knaus Tabbert GmbH 

Helmut-Knaus-Straße 19
4118 Jandelsbrunn
Telefoon: +49 (0)8583 / 21-1
E-mail: info@knaustabbert.de 

De functionaris voor gegevensbescherming van de onderneming is  

Christian Volkmer
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
E-mail: c.volkmer@projekt29.de
Tel.: 0941-2986930 

2. Welke gegevens worden verwerkt en uit welke bronnen zijn deze gegevens afkomstig? 

Wij verwerken de gegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van de totstandkoming of de afwikkeling van een overeenkomst, op basis van toestemming of in het kader van uw sollicitatie bij ons of in het kader van uw dienstverband bij ons.  Persoonsgegevens omvatten:

Uw hoofd-/contactgegevens, die in het geval van deelnemers aan wedstrijden bijvoorbeeld bestaan uit voor- en achternaam, adres, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer).

Daarnaast verwerken wij ook de volgende andere persoonsgegevens:- Informatie uit uw elektronische verkeer met ons (bijv. IP-adres) 

3. voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden de gegevens verwerkt? 

Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO) en de federale wet op de gegevensbescherming 2018, zoals gewijzigd:

- voor het nakomen van (pre)contractuele verplichtingen (Art 6 par. 1lit.b DS-GVO):Uw gegevens worden verwerkt voor het verwerken van contracten online of in een van onze filialen, voor het verwerken van contracten met uw werknemers in ons bedrijf. De gegevens worden met name verwerkt bij het aangaan van zaken en het uitvoeren van contracten met u.

- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (Art 6 par. 1 lit.c DS-GVO): De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen, bijv. uit het Duitse wetboek van koophandel of het Duitse belastingwetboek.

- Ter bescherming van gerechtvaardigde belangen (Art. 6 par. 1 lit.f DS-GVO): Op basis van een belangenafweging kan de gegevensverwerking plaatsvinden buiten de eigenlijke uitvoering van het contract ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Gegevensverwerking ter bescherming van gerechtvaardigde belangen vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:Reclame of marketing (zie nr. 4),

- Maatregelen voor bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van diensten en producten;

- het bijhouden van een groepswijde klantendatabase om de dienstverlening aan de klant te verbeteren

- in het kader van gerechtelijke procedures

- het versturen van niet-verkoopbevorderende informatie en persberichten.

- in het kader van uw toestemming (Art 6 para. 1lit.a DSGVO):Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, bijv. om u onze nieuwsbrief te sturen, foto's te publiceren, wedstrijden te organiseren, etc., kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

4. verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, hetzij in hun geheel, hetzij voor afzonderlijke maatregelen, zonder dat daarvoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Onder de wettelijke voorwaarden van § 7 par. 3 UWG (Duitse wet op oneerlijke concurrentie) zijn wij gerechtigd om het door u opgegeven e-mailadres bij het sluiten van de overeenkomst te gebruiken voor directe reclame voor onze eigen gelijksoortige goederen of diensten. U zult deze productaanbevelingen van ons ontvangen ongeacht of u zich op een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Indien u dergelijke aanbevelingen van ons niet per e-mail wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw adres voor dit doel, zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een bericht in tekstvorm volstaat voor dit doel. Natuurlijk staat er in elke e-mail altijd een link om u uit te schrijven. 

5. Wie ontvangt mijn gegevens?

Ten behoeve van het klantenbeheer worden uw gegevens uitsluitend aan de KTG-ondernemingen (Knaus Tabbert GmbH, Caravan Welt GmbH Nord, BavariaCamp.de GmbH) doorgegeven. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan onze samenwerkingspartners of andere derden, tenzij - wij over uw uitdrukkelijke toestemming beschikken,- een derde ons bewijst dat u inbreuk heeft gemaakt op zijn rechten door inhoud (teksten, afbeeldingen, enz.) in ons online-aanbod te plaatsen en ons verzoekt uw gegevens te overhandigen of- wij verplicht zijn deze gegevens te overhandigen, bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of een officiële richtlijn.

Wij geven uw gegevens niet door aan bedrijven buiten KTG, tenzij u toestemming hebt gegeven voor een dergelijke overdracht aan samenwerkingspartners of andere derden.

6. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij verwerken uw gegevens tot het einde van het vergelijkend onderzoek; daarna tot het einde van eventuele juridische geschillen waarin de gegevens als bewijs nodig zijn. 

7. Worden persoonsgegevens doorgegeven aan een derde land?

In principe geven wij geen gegevens door aan een derde land. Een doorgifte vindt in individuele gevallen alleen plaats op basis van een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid, modelcontractbepalingen, passende garanties of uw uitdrukkelijke toestemming.

8. Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

U hebt te allen tijde recht op informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht een klacht in te dienen overeenkomstig de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

- Recht op informatie: U kunt ons vragen u mee te delen of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

- Recht op rectificatie: Indien wij uw gegevens verwerken die onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons te allen tijde verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen.

- Recht op wissing: U kunt ons vragen uw gegevens te wissen indien wij ze onrechtmatig verwerken of indien de verwerking onevenredig afbreuk doet aan uw legitieme belangen ter bescherming. Er kunnen redenen zijn die onmiddellijke verwijdering verhinderen, bv. in geval van wettelijk geregelde bewaarplichten. Ongeacht de uitoefening van uw recht op gegevenswissing zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig wissen, voor zover er geen wettelijke of statutaire verplichting bestaat om gegevens in dit verband te bewaren.

- Recht op beperking van de verwerking : U kunt eisen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken indien u de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren - de verwerking van de gegevens onwettig is, maar u weigert de gegevens te wissen en in plaats daarvan eist dat wij het gebruik van de gegevens beperken,

- wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog wel nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken of te verdedigen, of 

- u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons verzoeken u de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken en deze gegevens zonder onze tussenkomst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, mits wij deze gegevens verwerken op basis van de door u gegeven toestemming, die kan worden herroepen, of voor de uitvoering van een contract tussen ons, en dat

- deze verwerking geschiedt met behulp van geautomatiseerde procedures. Indien technisch haalbaar, kunt u ons verzoeken uw gegevens rechtstreeks aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.

- Recht van bezwaar: Indien wij uw gegevens verwerken om redenen van gerechtvaardigd belang, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing. 

- Klachtrecht: Indien u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming schenden, neem dan contact met ons op, zodat wij eventuele vragen kunnen ophelderen. Uiteraard hebt u ook het recht om contact op te nemen met de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, het desbetreffende staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming. Indien u een van de bovengenoemde rechten tegenover ons wenst te doen gelden, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

9. Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het vergelijkend onderzoek. Als u ons deze gegevens niet meedeelt, kunt u niet aan de wedstrijd deelnemen. Het verstrekken van gegevens van uw kant is gebaseerd op uw vrijwillige toestemming, die u te allen tijde met werking voor de toekomst kunt herroepen. Gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen per e-mail aan

widerruf@knaustabbert.de

met ons. Wij zullen dan onmiddellijk aan uw verzoek voldoen.